Lịch sử hình thành

Thời gian Nội dung
Năm 1992 Thành lập Ban Thanh tra học chính.
Tháng 12 năm 2002 Đổi tên thành Ban Thanh tra Đào tạo.
Ngày 10 tháng 7 năm 2006 Đổi tên thành Phòng Thanh tra Đào tạo. (Căn cứ vào Điều lệ trường Đại học ban hành theo quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003, Thông tư số 18/2004/TT-BGD & ĐT ngày 21 tháng 6 năm 2004 về việc hướng dẫn thực hiện Điều lệ trường Đại học; Quyết định số 14/2006/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 4 năm 2006 về việc ban hành Quy Định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục Đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp; Quyết định số 159/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TPHCM).
Ngày 12 tháng 7 năm 2011 Đổi tên thành Phòng Thanh tra. (Quyết định số 1356/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TPHCM).

 


Tin nổi bật