Cơ cấu nhân sự

16/09/2016

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CỦA ĐƠN VỊ
LÃNH ĐẠO
TT Họ tên - Chức vụ Phụ trách
01

Phạm Thành Tâm

Tiến sĩ Sử học

Trưởng phòng

08 – 38231606

0918730040

tampt@ueh.edu.vn

Phụ trách chung: Chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của Phòng Thanh tra.

Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:

- Xây dựng kế hoạch;

- Thanh tra;

- Thanh tra theo yêu cầu của Bộ Giáo dục đào tạo và của Hiệu trưởng;

- Tham mưu cho Hiệu trưởng những vấn đề liên quan đến công tác thanh tra;

- Tiếp công dân;

- Tiếp nhận đơn thư;

- Giải quyết đơn thư khiếu nại;

- Giải quyết đơn thư tố cáo;

- Kiểm tra chuyên đề;

- Kiểm tra công tác thi tuyển nhân sự;

- Xây dựng đề án, quy chế, quy định;

- Tổng hợp, thống kê báo cáo;

- Công tác thực hiện ISO.

Công tác khác:

- Phó bí thư chi bộ;

   - Chủ tịch Hội cựu chiến binh.
02

Phan Ngọc Danh

Cử nhân

Phó trưởng phòng

0983632122

ngocdanh@ueh.edu.vn

Phụ trách các mảng công việc

- Kiểm tra, giám sát giảng dạy, học tập theo thời khóa biểu ban ngày tại các cơ sở trường;

- Kiểm tra, giám sát giảng dạy, học tập theo thời khóa biểu ban đêm tại các cơ sở trường;

- Kiểm tra, giám sát giảng dạy, học tập theo thời khóa biểu ban đêm tại các cơ sở thuê ngoài;

- Thanh tra, giám sát tuyển sinh;

- Giám sát thi kết thúc học phần;

- Giám sát thi tốt nghiệp;

- Giám sát thi anh văn đầu ra, đầu vào;

- Giám sát chấm thi tuyển sinh;

- Giám sát chấm thi tốt nghiệp, phúc khảo;

- Giám sát in, sao đề thi;

- Kiểm tra công tác thi tuyển sinh;

- Công tác hành chính;

- Kiểm tra việc thực hiện giờ làm việc của các đơn vị theo qui định;

- Lập dự toán, thanh quyết toán;

- Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của cố vấn học tập;

- Giám sát việc lắp đặt thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, học tập;

- Quản lý tài sản, văn phòng phẩm;

- Quản trị website đơn vị;

   - Các công việc khác do trưởng phòng giao, ủy quyền
CHUYÊN VIÊN
01

Võ Thanh Vân

Cử nhân

0987239698

Beansu2005@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

- Kiểm tra, giám sát giảng dạy, học tập theo thời khóa biểu ban ngày tại cơ sở A;

- Kiểm tra, giám sát giảng dạy, học tập theo thời khóa biểu ban đêm tại các cơ sở thuê ngoài;

- Công tác hành chính;

- Tổng hợp, thống kê báo cáo;

- Tiếp nhận đơn thư;

- Thanh tra, giám sát thi tuyển sinh;

- Giám sát thi kết thúc học phần;

- Quản lý tài sản, văn phòng phẩm;

- Lưu trữ hồ sơ.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Kiểm tra, giám sát giảng dạy, học tập theo thời khóa biểu ban đêm tại các cơ sở thuê ngoài;

- Tiếp công dân;

- Giám sát thi tốt nghiệp;

- Giám sát thi anh văn đầu ra, đầu vào;

- Giám sát chấm thi tuyển sinh;

- Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của cố vấn học tập;

- Quản trị website đơn vị;

- Kiểm tra việc thực hiện giờ làm việc của các đơn vị theo quy định.

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Giám sát chấm thi tốt nghiệp, phúc khảo;

   - Thanh tra.
02

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Cử nhân Kinh tế

0908310427

tuyetnhung@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

- Thanh tra;

- Kiểm tra, giám sát giảng dạy, học tập theo thời khóa biểu ban ngày tại các cơ sở của trường;

- Kiểm tra, giám sát giảng dạy, học tập theo thời khóa biểu ban ngày tại các cơ sở thuê ngoài;

- Thanh tra, giám sát thi tuyển sinh;

- Giám sát thi kết thúc học phần.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Kiểm tra chuyên đề các đơn vị dịch vụ, tham gia quản lý và phục vụ đào tạo;

- Kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch về công tác quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học.

- Kiểm tra chuyên đề các trung tâm, chương trình hợp tác quốc tế theo chức năng, nhiệm vụ.

- Kiểm tra, giám sát giảng dạy, học tập theo thời khóa biểu ban đêm tại các cơ sở của trường;

- Giải quyết đơn thư khiếu nại;

- Giám sát thi tốt nghiệp;

- Giám sát thi anh văn đầu ra, đầu vào;

- Giám sát chấm thi tuyển sinh;

   - Giám sát chấm thi tốt nghiệp, phúc khảo;

- Kiểm tra công tác thi tuyển sinh;

- Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của cố vấn học tập;

   - Kiểm tra việc thực hiện giờ làm việc của các đơn vị theo quy định.

03

Đặng Bá Trí

Cử nhân Kinh tế

0907309798

tridb@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

- Thanh tra;

- Kiểm tra, giám sát giảng dạy, học tập theo thời khóa biểu ban ngày tại các cơ sở của trường;

- Kiểm tra, giám sát giảng dạy, học tập theo thời khóa biểu ban đêm tại các cơ sở của trường;

- Thanh tra, giám sát thi tuyển sinh;

- Giám sát thi kết thúc học phần.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch về công tác quản lý đào tạo đại học chính quy.

- Kiểm tra chuyên đề các đơn vị dịch vụ, tham gia quản lý và phục vụ đào tạo;

- Kiểm tra chuyên đề các trung tâm, chương trình hợp tác quốc tế theo chức năng, nhiệm vụ;

- Kiểm tra chuyên đề các khoa, ban;

- Giải quyết đơn thư tố cáo;

- Giám sát thi tốt nghiệp;

- Giám sát thi anh văn đầu ra, đầu vào;

- Giám sát chấm thi tuyển sinh;

- Giám sát chấm thi tốt nghiệp, phúc khảo;

- Kiểm tra công tác thi tuyển sinh;

   - Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của cố vấn học tập.
04

Trần Minh Thảo

Cử nhân Kinh tế

0908283309

thaotm@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

- Thanh tra;

- Kiểm tra, giám sát giảng dạy, học tập theo thời khóa biểu ban ngày tại các cơ sở của trường;

- Kiểm tra, giám sát giảng dạy, học tập theo thời khóa biểu ban đêm tại các cơ sở của trường;

- Giám sát thi kết thúc học phần.

- Giám sát in, sao đề thi.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Kiểm tra chuyên đề các đơn vị quản lý;

- Kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch về công tác quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học;

- Kiểm tra, giám sát giảng dạy, học tập theo thời khóa biểu ban ngày tại các cơ sở thuê ngoài;

- Thanh tra, giám sát tuyển sinh;

- Giải quyết đơn thư khiếu nại;

- Giải quyết đơn thư tố cáo;

- Giám sát thi tốt nghiệp;

- Giám sát thi anh văn đầu ra, đầu vào;

- Giám sát chấm thi tuyển sinh;

- Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của cố vấn học tập.

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Giám sát chấm thi tốt nghiệp, phúc khảo;

    - Kiểm tra chuyên đề các trung tâm, chương trình hợp tác quốc tế theo chức năng, nhiệm vụ.
05

Nguyễn Mạnh Tuyên

Cử nhân Kinh tế

0908144147

tuyennm@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

- Thanh tra;

- Kiểm tra, giám sát giảng dạy, học tập theo thời khóa biểu ban ngày tại các cơ sở của trường;

- Kiểm tra, giám sát giảng dạy, học tập theo thời khóa biểu ban đêm tại các cơ sở của trường;

- Thanh tra, giám sát thi tuyển sinh;

- Giám sát thi kết thúc học phần.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Kiểm tra chuyên đề các khoa, ban;

- Kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch về công tác quản lý đào tạo hệ đại học chính quy;

- Kiểm tra chuyên đề các đơn vị quản lý;

- Kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch về công tác quản lý đào tạo hệ sau đại học;

- Kiểm tra chuyên đề các đơn vị dịch vụ, tham gia quản lý và phục vụ đào tạo;

- Giám sát thi tốt nghiệp;

- Giám sát thi anh văn đầu ra, đầu vào;

- Giám sát chấm thi tuyển sinh;

- Giám sát chấm thi tốt nghiệp, phúc khảo;

- Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của cố vấn học tập;

- Kiểm tra công tác thi tuyển sinh.

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Kiểm tra việc thực hiện giờ làm việc của các đơn vị theo quy định.

06

Trần Văn Kiều

Thạc sĩ Kinh tế

0908432729

kieutranvan@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

- Thanh tra;

- Kiểm tra, giám sát giảng dạy, học tập theo thời khóa biểu ban ngày tại các cơ sở của trường;

- Kiểm tra, giám sát giảng dạy, học tập theo thời khóa biểu ban đêm tại các cơ sở của trường;

- Thanh tra, giám sát thi tuyển sinh;

- Giám sát thi kết thúc học phần;

- Giám sát việc lắp đặt thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, học tập;

- Công tác thực hiện ISO.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Kiểm tra chuyên đề các trung tâm, chương trình hợp tác quốc tế theo chức năng, nhiệm vụ;

- Kiểm tra chuyên đề các đơn vị dịch vụ;

- Kiểm tra, giám sát giảng dạy, học tập theo thời khóa biểu ban đêm tại các cơ sở thuê ngoài;

- Giải quyết đơn thư tố cáo;

- Giám sát thi tốt nghiệp;

- Giám sát thi anh văn đầu ra, đầu vào;

- Giám sát chấm thi tuyển sinh;

- Giám sát chấm thi tốt nghiệp, phúc khảo;

- Kiểm tra công tác thi tuyển sinh;

- Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của cố vấn học tập.

- Kiểm tra việc thực hiện giờ làm việc của các đơn vị theo quy định.

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Quản lý tài sản, văn phòng phẩm;

   - Lập dự toán, thanh toán, quyết toán.
07

Nguyễn Thanh Quang

Cử nhân Kinh tế

0982994467

quangnt@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

- Thanh tra;

- Kiểm tra, giám sát giảng dạy, học tập theo thời khóa biểu ban ngày tại các cơ sở của trường;

- Kiểm tra, giám sát giảng dạy, học tập theo thời khóa biểu ban đêm tại các cơ sở của trường;

- Thanh tra, giám sát thi tuyển sinh;

- Giám sát thi kết thúc học phần;

- Giám sát việc lắp đặt thiết bị trong toàn trường;

- Kiểm tra việc thực hiện giờ làm việc của các đơn vị theo quy định.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch về công tác quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học;

- Kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch về công tác quản lý đào tạo hệ đại học chính qui;

- Kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch về công tác quản lý đào tạo hệ sau đại học;

- Giải quyết đơn thư khiếu nại;

- Giám sát thi tốt nghiệp;

- Giám sát thi anh văn đầu ra, đầu vào;

- Giám sát chấm thi tuyển sinh;

- Giám sát chấm thi tốt nghiệp, phúc khảo;

- Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của cố vấn học tập;

   - Công tác thực hiện ISO.
08

Hoàng Đình Khanh

Thạc sĩ Kinh tế

0923363738

khanhhd@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

- Thanh tra;

- Kiểm tra, giám sát giảng dạy, học tập theo thời khóa biểu ban ngày tại các cơ sở của trường;

- Kiểm tra, giám sát giảng dạy, học tập theo thời khóa biểu ban đêm tại các cơ sở của trường;

- Thanh tra, giám sát thi tuyển sinh;

- Kiểm tra công tác thi tuyển sinh;

- Giám sát thi kết thúc học phần;

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Tiếp công dân;

- Kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch về công tác quản lý đào tạo hệ sau đại học;

- Kiểm tra chuyên đề các đơn vị quản lý;

- Giải quyết đơn thư khiếu nại;

- Giải quyết đơn thư tố cáo;

- Giám sát thi tốt nghiệp;

- Giám sát thi anh văn đầu ra, đầu vào;

- Giám sát chấm thi tuyển sinh;

- Đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của cố vấn học tập.

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Giám sát chấm thi tốt nghiệp, phúc khảo.

09

Nguyễn Thanh Hương

Thạc sĩ Kinh tế

38231606

Huong912@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

- Kiểm tra chuyên đề các khoa, ban;

- Kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch về công tác quản lý đào tạo hệ đại học chính qui;

- Kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch về công tác quản lý đào tạo hệ đại học văn bằng 2, liên thông chính qui;

- Kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch về công tác quản lý đào tạo hệ sau đại học;

- Kiểm tra chuyên đề các đơn vị quản lý;

- Kiểm tra chuyên đề các đơn vị dịch vụ, tham gia quản lý và phục vụ đào tạo;

- Kiểm tra chuyên đề các trung tâm, chương trình hợp tác quốc tế theo chức năng, nhiệm vụ.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

- Xây dựng đề án, quy chế, quy định;

- Giải quyết đơn thư khiếu nại;

- Thanh tra;

- Tổng hợp, thống kê báo cáo.

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

- Công tác thực hiện ISO.

- Giải quyết đơn thư tố cáo;

    - Lập dự toán, thanh toán, quyết toán.

 


Tin nổi bật