Chức năng – Nhiệm vụ

16/09/2016

Chức năng

Tham mưu và tổ chức, triển khai thực hiện công tác thanh tra.

Nhiệm vụ

1.      Xây dựng kế hoạch thanh tra đối với tất cả các hoạt động đào tạo và quản lý đào tạo trong Trường.

2.      Nghiên cứu, cụ thể hóa các văn bản, quy chế về công tác thanh tra phù hợp với yêu cầu phát triển của Trường. Xây dựng quy chế, quy định nghiệp vụ liên quan đến công tác thanh – kiểm tra và giám sát.

3.      Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế: Tuyển sinh, thi kết thúc học phần, thi và công nhận tốt nghiệp; thanh tra hoạt động của các đơn vị liên quan đến công tác phục vụ đào tạo.

4.      Thanh tra, giám sát, kiểm tra việc chấp hành quy chế dạy và học; phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức thu thập ý kiến của người học để phản hồi các thông tin về: Nội dung, phương pháp, phong cách giảng dạy, làm việc của công chức, viên chức và người lao động.

5.      Tổ chức việc thực hiện giám sát, kiểm tra cơ sở vật chất, lắp đặt thiết bị, phương tiện phục vụ dạy và học.

6.      Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chế độ liên quan đến sinh viên: Mức thu học phí và lệ phí; miễn, giảm học phí; chính sách học bổng; chính sách nội trú ở Ký túc xá; xếp loại rèn luyện sinh viên.

7.      Tiếp nhận và tham gia giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của người học và phụ huynh liên quan đến thi tuyển, quá trình đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp.

8.      Phụ trách xác minh việc vi phạm kỷ luật của viên chức.

9.      Phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của Trường.

10.    Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.

11.    Thực hiện những công việc khác được Hiệu trưởng phân công.


Tin nổi bật