Thông báo kết luận của Hiệu trưởng về việc chấp hành nghiêm túc qui chế thi

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM

________________

Số: 20/TB-ĐHKT-TTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2012

 
 THÔNG BÁO

Kết luận của Hiệu trưởng về việc chấp hành nghiêm túc qui chế thi

 

Ngày 18/9/2012, Hiệu trưởng nhà trường – GS.TS.Nguyễn Đông Phong đã làm việc với lãnh đạo phòng Thanh tra, phòng Khảo thí-Đảm bảo chất lượng, phòng Quản lý Đào tạo tại chức về tình hình thi kết thúc học phần. Qua ý kiến đóng góp của các đơn vị, Hiệu trưởng kết luận nội dung buổi làm việc như sau:

– Mời cán bộ viên chức, giảng viên của trường tham gia coi thi tại tất cả các điểm thi được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, trường hợp đặc biệt mới mời cán bộ coi thi của đơn vị liên kết đào tạo;

– Điểm thi nào có giảng viên phản ánh nhiều bài làm của sinh viên giống nhau, đơn vị tổ chức thi phải xem xét, tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất giải pháp xử lý. Nếu do cán bộ coi thi không thực hiện nghiêm túc qui chế thi, đề nghị các đơn vị tổ chức kỳ thi không mời những cán bộ đó tham gia coi thi những lần tiếp theo;

– Đơn vị tổ chức thi cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ phục vụ cho kỳ thi để cán bộ coi thi thực hiện tốt chúc năng, nhiệm vụ của mình (biên bản xử lý vi phạm, danh sách sinh viên dự thi…);

– Phòng Thanh tra tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thi, trước mắt kiểm tra, giám sát ở hai tỉnh : Đồng Nai và Vũng Tàu.

Đề nghị các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc kết luận của Hiệu trưởng.

Nơi nhận:                                                                               

– Ban Giám Hiệu;

– Các đơn vị có liên quan;

– Lưu VT, TTr

HIỆU TRƯỞNG: GS.TS.Nguyễn Đông Phong (đã ký)


Tin nổi bật