Quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra trường Đại học Kinh tế TP. HCM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO

TRƯỜNG ÐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

         

QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA

TRƯỜNG  ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

(Ban hành theo Quyết định số 1356/ QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 12/7/2011)

 

Điều 1: Chức năng của Phòng Thanh tra

 Phòng Thanh tra có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục, góp phần xây dựng nề nếp, kỷ cương trong quá trình đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo của trường.

Điều 2: Nhiệm vụ của Phòng Thanh tra

1. Xây dựng kế hoạch thanh tra đối với các hoạt động trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng.

2. Nghiên cứu, cụ thể hóa các văn bản, quy chế về công tác thanh tra phù hợp với yêu cầu phát triển của trường.

3. Thanh tra việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến sinh viên, học viên ở tất cả các bậc, hệ đào tạo trong trường; các chế độ chính sách đối với, cán bộ, viên chức của trường.

4. Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, quy chế đào tạo, quy chế thi, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng.

5. Thanh tra việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học công nghệ, công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng đào tạo của trường.

6. Tiếp nhận và tham gia giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục – đào tạo trong  trường theo qui định của pháp luật.

7. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

8. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường.

9. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện trường trang bị cho Phòng thanh tra.

 10. Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường.

 11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Điều 3: Quyền hạn và trách nhiệm của Phòng Thanh tra

1. Phòng Thanh tra có những quyền hạn và trách nhiệm được quy định tại Luật Giáo dục 2005, Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 14/2006/QĐ-BGDĐT ngày 25/4/2006, các văn bản khác của Trường Đại học Kinh tế TP. HCM về công tác thanh tra.

2. Đề xuất các hình thức xử lý cán bộ, viên chức và sinh viên vi phạm các quy định của Nhà nước về giáo dục và đào tạo, nội quy, quy chế của trường.

Điều 4: Cơ cấu tổ chức của Phòng Thanh tra

 Phòng Thanh tra gồm có :

1. Trưởng phòng;

2. Phó trưởng phòng;

3. Các chuyên viên.

Trưởng phòng có nhiệm vụ phụ trách chung; xây dựng kế hoạch thanh tra; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra; xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng; tổng kết, báo cáo công tác thanh tra theo quy định.

Phó trưởng phòng phụ trách công tác quản lý; phân công chuyên viên kiểm tra, giám sát việc thực hiện thời khoá biểu, tổ chức thi cử; công tác hành chính, văn thư; kiểm tra chuyên đề và các lĩnh vực thanh tra khác khi được phân công.

Các chuyên viên có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo sự phân công của lãnh đạo Phòng.   

Điều 5: Hình thức hoạt động thanh tra   

1. Thanh tra thường xuyên được tiến hành theo chương trình, kế hoạch hằng năm do Hiệu trưởng phê duyệt và được thông báo trước cho đối tượng thanh tra, các đơn vị, tổ chức, các nhân có liên quan.

2. Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện đơn vị, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật; theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc do Hiệu trưởng giao.

Điều 6: Quan hệ công tác

1. Phòng Thanh tra phối hợp chặt chẽ với Ban Thanh tra nhân dân, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Công đoàn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Phòng Thanh tra giữ mối quan hệ thường xuyên, chặt chẽ với Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo để được chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, tăng cường hiệu quả của công tác thanh tra.

Điều 7: Chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác thanh tra

Cán bộ, chuyên viên làm công tác thanh tra được học tập, bồi dưỡng và tự học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra; được trang bị phương tiện làm việc; được tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất và hưởng chế độ tài chính theo quy định của ngành Thanh tra và của trường để hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 8: Trách nhiệm của các đơn vị và cá nhân có liên quan

1. Đơn vị, cá nhân là đối tượng thanh tra có trách nhiệm thực hiện yêu cầu, kiến nghị, quyết định về thanh tra.

2. Đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện yêu cầu được xác định trong quá trình thanh tra và trong kết luận thanh tra.

Điều 9: Khen thưởng và xử lý vi phạm

1. Đơn vị, cá nhân có thành tích trong hoạt động thanh tra được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Đơn vị, cá nhân vi phạm những quy định về thanh tra thì tuỳ theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

 

HIỆU TRƯỞNG: GS. TS. Nguyễn Đông Phong (đã ký)


Tin nổi bật