Thông báo kết luận của Hiệu trưởng về việc chấp hành qui định giảng dạy

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HCM

________________

Số: 19/TB-ĐHKT-TTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Hiệu trưởng về việc chấp hành qui định giảng dạy

 

Ngày 18/9/2012, Hiệu trưởng nhà trường-GS.TS.Nguyễn Đông Phong đã làm việc với lãnh đạo các Khoa Đào tạo, Ban chuyên môn, Phòng Thanh tra, Phòng Quản lý Đào tạo-Công tác sinh viên, Phòng Tổ chức-Hành chính về kết quả thanh tra giảng dạy hệ đào tạo chính qui trong tháng 8 năm 2012. Qua ý kiến đóng góp của các đơn vị, Hiệu trưởng kết luận nội dung buổi làm việc như sau:

– Tăng cường công tác quản lý, phân công giảng dạy của Trưởng Khoa, Trưởng bộ môn, đặc biệt vào thời điểm đầu các học kỳ (giám sát, kiểm tra, điều chỉnh, thông báo, nhắc nhở);

– Phòng Thanh tra thông báo cho Trưởng Khoa các buổi nghỉ giảng của giảng viên thuộc Khoa (nếu có) trong tuần đầu tiên của học kỳ qua báo cáo hoặc email để khắc phục;

– Giảng viên sắp xếp việc riêng để đảm bảo thời gian lên lớp đúng lịch giảng. Trường hợp đột xuất hoặc phải đi họp theo qui định cần báo phòng Thanh tra biết để báo trước cho sinh viên;

– Khi nghỉ giảng, giảng viên phải có kế hoạch giảng bù để đảm bảo đủ thời gian lên lớp;

– Khi đi công tác, giảng viên cần báo cáo đơn vị cử đi;

– Phòng Thanh tra tăng cường kiểm tra tình hình giảng bù của giảng viên;

– Phòng Quản lý Đào tạo-Công tác sinh viên, phòng Công tác chính trị và các Trưởng Khoa rà soát lại việc phân công giảng viên làm nhiệm vụ cố vấn học tập. Đôn đốc việc thực hiện sinh hoạt lớp theo thời khoá biểu vào đầu và cuối học kỳ.

Vì sự phát triển của Nhà trường, Ban Giám Hiệu đề nghị quí Thầy, Cô đảm bảo thời gian lên lớp và thực hiện tốt các kết luận trên.

 HIỆU TRƯỞNG: GS.TS.Nguyễn Đông Phong (đã ký)  


Tin nổi bật