Lịch sử hình thành

16/09/2016

Thời gian Nội dung
Năm 1992 Thành lập Ban Thanh tra học chính.
Tháng 12 năm 2002 Đổi tên thành Ban Thanh tra Đào tạo.
Ngày 10 tháng 7 năm 2006 Đổi tên thành Phòng Thanh tra Đào tạo. (Căn cứ vào Điều lệ trường Đại học ban hành theo quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003, Thông tư số 18/2004/TT-BGD & ĐT ngày 21 tháng 6 năm 2004 về việc hướng dẫn thực hiện Điều lệ trường Đại học; Quyết định số 14/2006/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 4 năm 2006 về việc ban hành Quy Định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục Đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp; Quyết định số 159/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 10 tháng 7 năm 2006 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TPHCM).
Ngày 12 tháng 7 năm 2011 Đổi tên thành Phòng Thanh tra. (Quyết định số 1356/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 12 tháng 7 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TPHCM).

 


Tin nổi bật