Lịch công tác học kỳ đầu 2017

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁM SÁT GIẢNG DẠY HỌC KỲ ĐẦU NĂM 2017

STT

HỌ VÀ TÊN

T1

T2

T3

T4

T5

T6

1

Nguyễn Thanh

Quang

D

E

B1

B2

B3

H-C

2

Hoàng Đình

Khanh

H-C

D

E

B1

B2

B3

3

Trần Minh

Thảo

B3

H-C

D

E

B1

B2

4

Trần Văn

Kiều

B2

B3

H-C

D

E

B1

5

Đặng Bá

Trí

B1

B2

B3

H-C

D

E

6

Nguyễn Mạnh

Tuyên

E

B1

B2

B3

H-C

D

7

Nguyễn Thị Tuyết

Nhung

DB

DB

DB

DB

DB

DB

8

Võ Thanh

Vân

A

A

A

A

A

A

9

Phan Ngọc

Danh

Q8
1 buổi/tuần

 


Tin nổi bật